Інвестиційні кроки

Загальні правові та соціальні умови інвестиційної діяльності визначено Законом України «Про інвестиційну діяльність». Законом визначено забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також ефективне інвестування народного господарства України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути: будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права.

Суб’єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадя ни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.

Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України, визначені в Законі України «Про режим іноземного інвестування» (можна лінк додати на Закон ???????????) та Господарському кодексі України (можна лінк додати ???????????), крім того важливими правовими документами, які регулюють взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності, що належать до різних країн, є міжнародні угоди «Про сприяння та взаємний захист інвестицій». Такі угоди є гарантами надання справедливого статусу інвестиціям і захисту їх на території іншої держави.

Згідно з Законом України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах:

 • часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними та фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

 • створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

 • придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

 • придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;

 • придбання інших майнових прав;

 • господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції; y в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України.

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.

Захист конкуренції між суб’єктами підприємницької діяльності, створеними без залучення коштів або майна (майнових чи немайнових прав) іноземного походження, та суб’єктами підприємницької діяльності, створеними за участю іноземного капіталу, забезпечення державного захисту вітчизняного виробника та конституційних прав і свобод громадян України забезпечується Законом України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з вико- ристанням майна та коштів вітчизняного походження» (можна лінк додати на Закон ???????????).  Так, згідно зі статтею 1 цього закону, на території України до суб’єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філій, відділень, відокремлених підрозділів, включаючи постійні представництва нерезидентів, створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов’язкових платежів), встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Інвестиційна політика міста спрямована на покращення іміджу на регіональному та міжнародному рівнях, сприяння істотному збільшенню надходжень внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвиток економіки, здійснення активної інформаційно-промоційної діяльності. Завданнями програми є:

 • створення сприятливих умов для діяльності інвесторів;

 • організаційне, інфраструктурне та інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності, зокрема, максимальне сприяння інвесторам в отриманні дозволів та погоджень, покращення місцевої інфраструктури;

 • покращення інвестиційного клімату в місті, розкриття привабливих для потенційних інвесторів переваг міста і представлення його як надійного та ефективного партнера;

 • підготовка нових інвестиційних продуктів, поширення інформації про них серед потенційних інвесторів, забезпечення промоції інвестиційних проектів та пропозицій міста;

 • сприяння створенню додаткових робочих місць і, відповідно, збільшенню надходжень до місцевого бюджету.

Корисні посилання: